GRAMATIKA SRPSKOG ŽARGONA – nova knjiga Ranka Bugarskog

Akademska knjiga iz Novog Sada postala je bogatija za novi naslov Ranka Bugarskog pod nazivom Gramatika srpskog žargona.

Gramatika srpskog žargona

Kao svojevrstan je­zik u ma­lom, žargon omogućuje sveže uvi­de u funkci­o­ni­sa­nje je­zi­ka u celini. Dok standardni jezik uključuje i obeležja jezika in vitro, žargon je u potpunosti jezik in vivo – kod nas više popisivan nego opisivan, više ocenjivan nego tumačen.

Ova knjiga je plod piš­če­vog dugogo­diš­njeg bavlje­nja lin­gvi­stič­kim i so­ci­o­lin­gvi­stič­kim aspek­ti­ma srpskog žar­go­na, posebno u domenu sufiksalne derivacije imenica. Iako uključuje blizu 4.000 žargonizama, ona nije rečnik žargona nego originalan pokušaj osvetljavanja gramatičkih mehanizama za izvođenje žargonskih reči.

Komplementarna sa autorovom knjigom Srpske slivenice – monografija sa rečnikom (Akademska knjiga, 2019), ova studija se nudi pre svega lin­gvi­stima, so­ci­o­lo­zima i psi­ho­lo­zima, ali i ši­roj, naročito mlađoj či­ta­lač­koj pu­bli­ci.

Ranko Bugarski je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (u penziji). Predavao je na mnogim univerzitetima u Evropi, SAD i Australiji. Autor je preko 20 knjiga i velikog broja drugih radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike, sociolingvistike i drugih disciplina. Bio je predsednik Evropskog lingvističkog društva, potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu.

Podelite sa prijateljima:
Share